هیـــــــچــوقـت...

هیــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه … 
دوســـتت داره ..
مراقــــــبته ….
و نگرانـــــــــتــه ! 
چـــون یــک روز …
بیــدار می شـــی و  می بینــی ..
مـــــــــاه رو از دســــت دادی …
وقتــی که داشــتی
ســـــــتاره ها رو  می شـــمردی .. !

/ 4 نظر / 15 بازدید
رها عرفانی

ما انسانها همیشه اونکسی که بیشتر دوستش داریم کمتر حسمون میکنه انگار این یک قانونه؟[گل]

رها

عالي بود داداشي عزيز فوق العاده اميدوارم همه بتوانند ماه زندگيشان را بيابند و دريابند [گل]

نفسی

بعــــــــــــــله خیلی هم زیبا :)