تبریک ویژه :)

خُبــ...

 

تَموم شُد!
یِهـ دوُر دیگِهـ اَم دوُرِ خُورشید زَدیــمـ,....
 
 
یهـ سِری پیآدِهـ شُدَن,
یهـ سِریآم سَوآر...!
 
 
یهـ سِریآروُ بِینِ رآهـ جآ گُذاشتیم,
یهـ سِریآم مآروُ بِینِ رآهـ جآ گُذاشتَن...!!!
 
 
نِمیدونَمـ چَند دوُرِ دیگِهـ موندهـ...
اَمّآ آرِزوم اینِــــــــــــــــــه کِهـ
 
این دوُر بهـ هَمِهـ خُوش بِگذَرِهـ!
وَ
دوُر دوُرِ خوبـــــــی بآشهـ بَرآ هَمِهـ دوستــُ دُشمَنآم!!!
 
 
آرِزو دآرَمـ اِمسآل,
 
سآلی بآشهـ وآسَتون
 
پُر اَز شـــــــــــآدی!
 
پُر اَز هَیِجــــآن...
 
پُر اَز خَندِهـ هآیِ اَز تَهـِ دِل...
 
پُر اَز گِریِه هآیِ اَز سَرِ شُــوق...
 
پُر اَز آخ جـــــــــــون گُفتَن و هورآ کِشیدَن...
 
پُر اَز بودَن بآ کِسآیی کهـ دِلِتـــــــــــون میخوآدِشون...
 
پُر اَز خُوراکیهآیِ خُوشمَزِهـ...
 
پُر اَز پآستیل ُ لَوآشَکــُ آلوچِهـ وسیبــ زَمینی سُرخ کَردهـ یِ زیآد و تَهـ دیگــِ ماکآرونی...!
 
پُر اَز دوستــ داشتَن و دوستـــ دآشتِه شُدَن...
 
پُر اَز عَکسآیِ یِهُـــــــــوییِ بآحآل...
 
پُر اَز پی اِم هآیی کهـ بی صَبرآنهـ مُنتَظِرِشــــــــــــــــی...
 
 
پُر اَز لِبآسآیِ رَنگی مَنگی...
 
پُر اَز گِرِفتَنِ دَستـــــآیِ کِسی کهـ دوسِش دآری...
 
پُر اَز دوسِتــ دآرَمهـــــــــــآیی کهـ اِنتِظآرِشُو نَدآری...
 
پُر اَز بَغَل کَردَنِ عَزیز تَرینآتــ...
 
پُر اَز سَفَرهآیِ دَستهـ جَمعی...
 
پُر اَز بیرون رَفتَنآی اِکیپـــــــــــــــــی...
 
پُر اَز تِلِفُنهآیِ غِیرِ مُنتَظِرهـ...
 
پُر اَز مِهرَبون تَر شُدَن...
 
پُر اَز عِیدی...
 
پُر اَز هَوآیِ خوبــ...
 
پُر اَز آهَنگآیی کهـ بآهآشون خآطره هآِیِ قَشَنگــ دآری...
 
پُر اَز رُفَقآی قَدیمی و بآمَرآم...
 
پُر اَز اِتِّفآقآیِ خوبــُ دوس دآشتَنـــــــــــــــی...
 
پُر اَز تَموم شُدَنِ تَنهــــــــــــآییآ...
 
پُر اَز زندِگی...
 
و پُر اَز لَحظهـ هآیِ قَشَنگــِ یَوآشَکی...!
 
و...
سالــــِ ظُهورِ بِهتَـــــــرینـــ  اِنسانِ رویِ زمین!
اَز خُدآمون میخوآم کهـ اِمسآل سآلــــــــــــی بآشهـ
پُر اَز هَمِهـ اون چیزآیی کهـ
"تُو"
دوسِشون دآری!
پُر اَز زندِگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی...
سآلِ نُوتون مُبآرَکـ
/ 0 نظر / 38 بازدید