عشـــــــــــق ... اخـــــــراج !

دلتــــــنـــگی ! ............ حاضـــــر

غــــــــــــــم ! ............. حاضـــــر

دوری ! ...................... حاضـــــر

درد ! ......................... حاضـــــر

عشـــــق ! ................. !!!

بلنـــــــــــــدتــــر می خـــــوانـــم ، عــــشــــــــــــــــــق ؟؟؟

بــــــاز هــــــم نیــــــامــــــــــده؟؟؟

دیگــــــر غیــــبـــت هـــایـــــــش از حـــــــــد گــذشـــــــته اســــــت!

اخــــــــــــراجــــــــــــش مــــی کـــــــــنم!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید