پلَه برقی دنیا...!

دنیا مثل پلَه برقی متحرَک به سمت پایین است که از پایین به شیطان و جهنَم و از بالا به خدا و بهشت ختم می شود!

حتَی اگر بایستی هم به سوی شیطان می روی!

تنها باید به بالا و به سمت خدا قدم برداری تا از عذاب آتش رها شوی!

/ 0 نظر / 33 بازدید