چشم به راه تو...

هر کـــــســی جـــــای مـــــــــن بـــــــــــود

مــی بـــــــــریــــد

امــــا من

می دوزم

چــشــــــم بـــــــه راهـــــــی کــــــــــه تـــــــــو از آن رفـــــتــــــــه ای!

/ 0 نظر / 14 بازدید