... !!!

شاید باورتون نشه

 ولی من هنوز واقعاً و از ته دلم نخندیدم!!!لبخند

*********************************

یک نفر را می خواهم محکم بزند در گوشم!

بی هیچ دلیلی!!

فقط بشکند این بغض لعنتی!!!

*********************************

وقتی خواب برای فرار از بیداری باشد

  تمام شده ای!

ولی من ...

روی دست شب مانده ام!

دیگر حتّی خواب هم مرا نمی برد!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید