خدایا...

خدایا حواست هست؟!

       صدای هق هق گریه هایم...

               از همان گلویی می آید که تو...

                      از رگش به من نزدیک تری!!!

/ 4 نظر / 18 بازدید
چشمک

برای آنچه دوستش داری از جان باید بگذری،بعد میماند زندگی و آنچه دوستش داشتی....

m.z

سلام من اپم.بدو بیا[نیشخند]منتظرتم[گل]

مریم خانم گل

[ناراحت]...