گراهام بل عزیز...!

گراهام بـــل عــــزیز!
تلفنی که زنـــگ نمی خورد که نیـــازی به اخــــتراع نداشت!!
حوصـــله ات ســـر رفته بود،
چــــسب قلـــــب اختراع می کردی
می چسباندیم روی ایـــن ترک های قلب صاحب مـــــرده مان
و غصـــه زنـــگ نخوردن تلفـــــنی که اختراعش نکرده ای را نمی خوردیم!

/ 1 نظر / 15 بازدید
رها

[دست][دست][دست] عالی بود داداشی عزیز احتمالا چسب قلب کاربرد بیشتری داشت